Westcoastdetecting

Drie erven uit de midden bronstijd bij Lienden

Product description

Tijdens het onderzoek op Woonwagenkamp-Lienden in de Betuweroute (vindplaats 14/15) zijn overblijfselen van bewoning uit verschillende perioden aangetroffen, waarvan de vroegste dateert uit het Laat-Neolithicum en de Vroege Bronstijd. Door de diepteligging van deze resten konden ze onder de toekomstige spoorbaan behouden blijven. Het onderzoek heeft zich vooral toegespitst op bewoning uit de Midden-Bronstijd. Hoewel het aardewerk uit deze tijd zich niet leent voor een nauwkeurige en betrouwbare datering, is het toch de enige materiaalcategorie die ons een handvat geeft. Het aardewerk kan geplaatst worden in de Midden-Bronstijd B. Gekalibreerde 14C-dateringen wijzen op de periode van circa 1600 tot circa 1500 v. Chr., al naar gelang de statistische analyse. De dateringen schommelen derhalve rond de overgang van Midden-Bronstijd A naar Midden-Bronstijd B. 285 pagina's